Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 89,946,807,398 156,819,992,036 31,531,291,721 34,299,366,066
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 89,946,807,398 156,819,992,036 31,531,291,721 34,299,366,066
   4. Giá vốn hàng bán 82,206,332,010 144,881,351,195 25,134,421,900 34,849,016,899
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,740,475,388 11,938,640,841 6,396,869,821 -549,650,833
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,206,073,400 513,987,275 521,090,581 3,621,509,651
   7. Chi phí tài chính 2,066,600,246 1,501,149,916 1,993,698,509 1,788,479,467
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 2,074,061,153 1,513,567,618 1,993,698,509 1,788,479,467
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -157,321,524
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,798,279,657 8,418,472,314 6,492,991,304 4,642,172,809
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 924,347,361 2,533,005,886 -1,568,729,411 -3,358,793,458
   12. Thu nhập khác 424,393 163,636,364 1,000,500 1,200
   13. Chi phí khác -195,484,706 1,164,918,617 789,398 54,194,311
   14. Lợi nhuận khác 195,909,099 -1,001,282,253 211,102 -54,193,111
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,120,256,460 1,531,723,633 -1,568,518,309 -3,412,986,569
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 409,423,382 1,074,812,993 10,827,261
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 42,401,867
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 668,431,211 456,910,640 -1,568,518,309 -3,423,813,830
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 391,820,257 234,483,064 -63,270,337 1,251,330,686
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 276,610,954 222,427,576 -1,505,247,972 -4,675,144,516
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 14 10 -73 -228
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức