Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 142,382,726,265 177,656,462,079 213,389,644,307 242,362,861,880
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 64,195,166,006 31,620,127,049 49,176,083,731 75,838,556,334
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 17,538,692,295 81,200,140,684 91,200,140,684 103,860,624,733
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 36,143,686,415 43,991,465,157 55,003,265,768 43,700,372,248
4. Hàng tồn kho 17,620,798,911 15,853,517,371 11,967,014,454 12,968,219,315
5. Tài sản ngắn hạn khác 6,884,382,638 4,991,211,818 6,043,139,670 5,995,089,250
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 289,213,939,735 271,432,374,575 268,732,502,528 278,556,215,905
1. Các khoản phải thu dài hạn 8,292,634 8,292,634 8,292,634 8,292,634
2. Tài sản cố định 206,046,380,038 199,059,301,770 198,020,898,322 197,161,679,434
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 6,984,642,233 12,183,591,064 7,231,555,352 10,573,537,153
5. Đầu tư tài chính dài hạn 8,330,000 8,330,000 8,330,000 8,330,000
6. Tài sản dài hạn khác 76,166,294,830 60,172,859,107 63,463,426,220 70,804,376,684
     Tổng cộng tài sản 431,596,666,000 449,088,836,654 482,122,146,835 520,919,077,785
     I - NỢ PHẢI TRẢ 214,876,483,665 224,990,798,473 276,337,663,834 307,628,595,425
1. Nợ ngắn hạn 165,244,431,480 178,681,461,508 228,853,884,793 256,853,577,979
2. Nợ dài hạn 49,632,052,185 46,309,336,965 47,483,779,041 50,775,017,446
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 216,720,182,335 224,098,038,181 205,784,483,001 213,290,482,360
I. Vốn chủ sở hữu 216,720,182,335 224,098,038,181 205,784,483,001 213,290,482,360
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 431,596,666,000 449,088,836,654 482,122,146,835 520,919,077,785