Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 323,717,317,841 334,319,933,672 299,359,981,940 313,343,187,247
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 147,082,942,992 184,755,953,198 175,279,078,394 146,348,628,534
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 114,000,000,000 75,000,000,000 75,000,000,000 75,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 55,257,157,687 67,644,829,003 44,051,824,919 84,664,816,491
4. Hàng tồn kho 438,963,029 338,714,864 1,071,137,444 1,132,364,499
5. Tài sản ngắn hạn khác 6,938,254,133 6,580,436,607 3,957,941,183 6,197,377,723
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 408,646,354,917 418,950,209,137 403,841,148,598 394,592,602,465
1. Các khoản phải thu dài hạn 463,923,000 477,523,000 477,523,000 178,323,000
2. Tài sản cố định 323,895,101,195 318,346,716,869 306,690,436,436 294,238,001,534
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 622,329,419 300,832,727 300,832,727
5. Đầu tư tài chính dài hạn 80,484,000,000 80,484,000,000 80,484,000,000 87,101,397,591
6. Tài sản dài hạn khác 3,181,001,303 19,641,969,268 15,888,356,435 12,774,047,613
     Tổng cộng tài sản 732,363,672,758 753,270,142,809 703,201,130,538 707,935,789,712
     I - NỢ PHẢI TRẢ 133,755,836,805 127,091,607,599 66,578,444,070 39,097,646,296
1. Nợ ngắn hạn 131,981,639,208 125,543,636,877 65,243,392,098 37,762,594,324
2. Nợ dài hạn 1,774,197,597 1,547,970,722 1,335,051,972 1,335,051,972
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 598,607,835,953 626,178,535,210 636,622,686,468 668,838,143,416
I. Vốn chủ sở hữu 598,607,835,953 626,178,535,210 636,622,686,468 668,838,143,416
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 732,363,672,758 753,270,142,809 703,201,130,538 707,935,789,712