Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 61,340,895,674 62,416,658,097 64,681,619,686 58,103,884,092
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 39,672,921,836 45,823,239,741 38,520,574,742 39,425,315,752
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 20,382,429,555 15,437,490,216 24,864,242,300 17,340,043,642
4. Hàng tồn kho 1,167,814,574 1,050,716,722 1,048,714,117 1,132,108,053
5. Tài sản ngắn hạn khác 117,729,709 105,211,418 248,088,527 206,416,645
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 319,729,980,459 315,085,895,705 313,390,717,058 316,169,593,570
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,084,876,000 1,084,876,000 1,084,876,000 891,300,000
2. Tài sản cố định 314,543,568,063 311,482,892,588 308,234,950,095 310,279,120,902
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 2,370,312,274 800,953,183 1,210,681,434 2,520,955,456
5. Đầu tư tài chính dài hạn 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 1,170,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 61,224,122 47,173,934 1,190,209,529 1,308,217,212
     Tổng cộng tài sản 381,070,876,133 377,502,553,802 378,072,336,744 374,273,477,662
     I - NỢ PHẢI TRẢ 117,997,680,786 111,276,165,231 107,970,411,780 111,095,876,335
1. Nợ ngắn hạn 30,600,560,786 29,079,165,231 25,773,411,780 28,898,876,335
2. Nợ dài hạn 87,397,120,000 82,197,000,000 82,197,000,000 82,197,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 263,073,195,347 266,226,388,571 270,101,924,964 263,177,601,327
I. Vốn chủ sở hữu 263,073,195,347 266,226,388,571 270,101,924,964 263,177,601,327
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 381,070,876,133 377,502,553,802 378,072,336,744 374,273,477,662