Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 222,989,838,470 151,815,430,126 171,184,942,557 227,780,284,258
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 52,267,892,294 29,165,872,075 17,932,042,236 30,285,056,259
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 101,590,463,289 92,057,968,763 106,548,851,755 132,613,388,721
4. Hàng tồn kho 55,507,307,182 20,397,709,213 38,770,069,980 55,863,474,797
5. Tài sản ngắn hạn khác 13,624,175,705 10,193,880,075 7,933,978,586 9,018,364,481
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 247,719,044,360 245,460,897,806 252,452,644,724 249,556,663,264
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,082,534,000 1,237,534,000 2,257,534,000 2,288,534,000
2. Tài sản cố định 70,876,633,937 69,971,660,905 67,976,490,820 66,799,670,844
3. Bất động sản đầu tư 19,614,933,519 19,386,782,250 27,958,271,442 27,641,234,916
4. Tài sản dở dang dài hạn 488,455,260 534,182,533 534,182,533 748,273,442
5. Đầu tư tài chính dài hạn 106,559,262,612 102,062,287,175 102,062,287,175 100,802,214,603
6. Tài sản dài hạn khác 49,097,225,032 52,268,450,943 51,663,878,754 51,276,735,459
     Tổng cộng tài sản 470,708,882,830 397,276,327,932 423,637,587,281 477,336,947,522
     I - NỢ PHẢI TRẢ 195,329,609,192 127,002,137,435 153,072,965,397 215,397,144,930
1. Nợ ngắn hạn 165,387,672,792 100,560,609,589 126,624,644,105 190,130,480,192
2. Nợ dài hạn 29,941,936,400 26,441,527,846 26,448,321,292 25,266,664,738
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 275,379,273,638 270,274,190,497 270,564,621,884 261,939,802,592
I. Vốn chủ sở hữu 275,379,273,638 270,274,190,497 270,564,621,884 261,939,802,592
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 470,708,882,830 397,276,327,932 423,637,587,281 477,336,947,522