Báo cáo tài chính / Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 765,922,462,840
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 15,140,969,256
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 515,693,080,319
4. Hàng tồn kho 191,795,896,934
5. Tài sản ngắn hạn khác 43,292,516,331
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,651,047,078,487
1. Các khoản phải thu dài hạn 4,731,280,005
2. Tài sản cố định 336,406,098,868
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 911,540,461,450
5. Đầu tư tài chính dài hạn 394,626,242,345
6. Tài sản dài hạn khác 3,742,995,819
     Tổng cộng tài sản 2,416,969,541,327
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,817,685,687,335
1. Nợ ngắn hạn 678,127,175,110
2. Nợ dài hạn 1,139,558,512,225
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 599,283,853,992
I. Vốn chủ sở hữu 593,299,046,514
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 5,984,807,478
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 2,416,969,541,327