Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Damsan (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,354,856,353,124 1,417,813,385,772 1,520,295,427,132 1,552,991,522,723
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,201,579,646 10,377,291,915 37,278,022,061 24,225,849,418
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 288,032,533,656 276,592,949,928 334,080,686,011 338,421,691,117
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 598,837,748,494 662,435,674,303 667,397,242,214 660,139,167,423
4. Hàng tồn kho 450,126,125,700 457,527,579,704 471,569,123,716 516,483,309,306
5. Tài sản ngắn hạn khác 11,658,365,628 10,879,889,922 9,970,353,130 13,721,505,459
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 345,942,815,622 334,441,431,050 319,204,971,650 310,670,792,122
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 304,907,239,967 291,654,659,147 274,302,979,645 262,935,854,054
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 785,618,141 365,784,599 1,564,252,204 2,627,771,856
5. Đầu tư tài chính dài hạn 31,575,000,000 31,575,000,000 31,575,000,000 32,794,645,466
6. Tài sản dài hạn khác 8,674,957,514 10,845,987,304 11,762,739,801 12,312,520,746
     Tổng cộng tài sản 1,700,799,168,746 1,752,254,816,822 1,839,500,398,782 1,863,662,314,845
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,307,467,408,947 1,349,318,047,698 1,413,084,396,913 1,421,860,564,058
1. Nợ ngắn hạn 1,194,374,834,345 1,250,906,041,248 1,315,710,774,051 1,299,065,640,380
2. Nợ dài hạn 113,092,574,602 98,412,006,450 97,373,622,862 122,794,923,678
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 393,331,759,799 402,936,769,124 426,416,001,869 441,801,750,787
I. Vốn chủ sở hữu 393,331,759,799 402,936,769,124 426,416,001,869 441,801,750,787
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,700,799,168,746 1,752,254,816,822 1,839,500,398,782 1,863,662,314,845