Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,141,160,070,176 1,270,570,470,577 1,320,503,640,155 1,289,031,193,829
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 19,937,443,907 40,043,305,805 38,781,028,129 84,296,300,087
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 223,232,618,695 242,306,247,918 240,432,670,861 201,645,637,568
4. Hàng tồn kho 834,111,514,171 924,633,034,517 974,390,498,623 930,924,237,671
5. Tài sản ngắn hạn khác 63,878,493,403 63,587,882,337 66,899,442,542 72,165,018,503
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 343,351,415,463 338,796,689,300 339,630,264,283 327,625,170,786
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 323,978,623,542 314,036,448,144 322,257,605,519 311,273,766,110
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 9,699,423,623 13,889,895,408 8,833,051,083 8,833,051,083
5. Đầu tư tài chính dài hạn 1,680,000,000 2,680,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 7,993,368,298 8,190,345,748 7,539,607,681 6,518,353,593
     Tổng cộng tài sản 1,484,511,485,639 1,609,367,159,877 1,660,133,904,438 1,616,656,364,615
     I - NỢ PHẢI TRẢ 813,146,083,864 928,888,150,501 965,153,538,197 911,257,334,408
1. Nợ ngắn hạn 813,146,083,864 928,888,150,501 965,153,538,197 911,257,334,408
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 671,365,401,775 680,479,009,376 694,980,366,241 705,399,030,207
I. Vốn chủ sở hữu 671,365,401,775 680,479,009,376 694,980,366,241 705,399,030,207
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,484,511,485,639 1,609,367,159,877 1,660,133,904,438 1,616,656,364,615