MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HQC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 150,000  70,350,000  4.68 (-0.43 %)    250,000  117,250,000  100,000  46,900,000     
29/05/2023 -4,300  -21,903,000  4.7 (2.17 %)    31,200  145,362,000  35,500  167,265,000  231,338,213  0.46% 
26/05/2023 -105,700  -489,391,000  4.63 (0.65 %)    3,000  13,890,000  108,700  503,281,000  231,333,913  0.46% 
25/05/2023 -11,800  -54,162,000  4.59 (-0.22 %)    5,000  22,950,000  16,800  77,112,000  231,330,413  0.46% 
24/05/2023 -5,500  -25,645,000  4.59 (2.00 %)    1,000  4,580,000  6,500  30,225,000  231,208,613  0.49% 
23/05/2023 6,900  30,984,000  4.54 (-1.30 %)    20,000  90,720,000  13,100  59,736,000  231,203,113  0.49% 
22/05/2023 -118,800  -538,591,000  4.55 (1.11 %)    7,000  31,500,000  125,800  570,091,000  231,210,013  0.49% 
19/05/2023 36,000  162,673,000  4.5 (-2.17 %)    43,500  196,578,000  7,500  33,905,000  231,216,013  0.49% 
18/05/2023 20,600  94,760,000  4.6 (-2.13 %)    21,600  99,360,000  1,000  4,600,000  230,543,713   
17/05/2023 9,100  42,210,000  4.66 (-0.85 %)    9,100  42,210,000  230,564,313  0.62% 
16/05/2023 -2,500  -11,716,000  4.66 (1.30 %)    2,000  9,240,000  4,500  20,956,000  230,573,413  0.62% 
15/05/2023 57,000  259,447,000  4.62 (-5.71 %)    178,500  836,533,000  121,500  577,086,000  230,570,913  0.62% 
12/05/2023 -556,500  -2,743,055,000  4.87 (-0.61 %)    58,100  288,877,000  614,600  3,031,932,000  230,627,913  0.61% 
11/05/2023 -102,200  -500,780,000  4.9 (6.52 %)    102,200  500,780,000  230,686,013  0.60% 
10/05/2023 111,200  510,722,000  4.58 (1.78 %)    111,200  510,722,000  230,685,913  0.60% 
09/05/2023 2,600  11,594,000  4.46 (-0.89 %)    2,600  11,594,000  230,797,113  0.57% 
08/05/2023 441,300  1,986,600,000  4.5 (2.74 %)    441,400  1,987,048,000  100  448,000  230,742,313  0.59% 
05/05/2023 81,600  353,802,000  0 (0.00 %)    139,000  608,658,000  57,400  254,856,000  231,181,713  0.49% 
04/05/2023 2,600  11,638,000  0 (0.00 %)    4,600  20,618,000  2,000  8,980,000  231,261,813  0.48% 
28/04/2023 -49,200  -222,884,000  0 (0.00 %)    49,200  222,884,000  231,233,813  0.48% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.