Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị hủy niêm yết; Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán