Lý do:- Chứng khoán bị kiểm soát; -Tổ chức phát hành có BCTCkiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.; -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét quá 05 ngày làm việc