Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.