Lý do:LNST 6 tháng đầu năm 2020 và LNST chưa phân phối tại ngày 30.6.2020 trên BCTC bán niên soát xét năm 2020 là số âm.