Lý do:Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán