Lý do:LNST của cổ đông của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá là số âm