Lý do:Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đưọ'c kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phân của tô chức kiểm toán