Lý do:Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán