Lý do:Quỹ đầu tư đại chúng có tối thiêu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thav đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp