TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/07/2022, 15:57
GCB

 Công ty Cổ Phần Petec Bình Định (UpCOM)

Giá hiện tại: GCB 20.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 
File đính kèm:

1.GCB_2022.7.6_25c5f5b_12To_trinh_vv_luc_chon_don_vi_kiem_toan_cho_nam_tai_chinh_202220220630_161731Signed.PDF

2.GCB_2022.7.6_2fdb78c_03Quy_che_bau_cu_bo_sung20220630_161514Signed.PDF

3.GCB_2022.7.6_3344eab_08Bao_cao_chi_tra_thu_lao_nam_2021cho_HDQT_va_BKS20220630_161628Signed.PDF

4.GCB_2022.7.6_46f585e_09To_trinh_thong_qua_phuong_an_phan_phoi_loi_nhuan_202120220630_161645Signed.PDF

5.GCB_2022.7.6_55013f7_2022.28.06_Nghi_quyet_dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_202220220629_170054Signed.PDF

6.GCB_2022.7.6_5913e93_11To_trinh_chi_tra_thu_lao_cho_thanh_vien_HDQTBKS_202220220630_161715Signed.PDF

7.GCB_2022.7.6_5a7d85f_05bao_cao_cua_ban_tong_giam_doc20220630_161545Signed.PDF

8.GCB_2022.7.6_6b3f484_16To_trinh_Vv_thong_qua_phuong_an_phat_hanh_co_phieu_tang_von_dieu_le20220630_161859Signed.PDF

9.GCB_2022.7.6_6c16b5d_2022.28.06_bien_ban_kiem_phieu20220629_170035Signed.PDF

10.GCB_2022.7.6_6dff61c_07To_trinh_Thong_qua_BCTC_202120220630_161615Signed.PDF

11.GCB_2022.7.6_7f0e89f_15To_trinh_vv_bo_sung_nganh_nghe_kinh_doanh_cua_cong_ty20220630_161829Signed.PDF

12.GCB_2022.7.6_8a4adc0_18To_trinh_vv_thong_qua_phe_chuan_tu_nhiem_thanh_vien_BKS20220630_161930Signed.PDF

13.GCB_2022.7.6_92d2b5d_02Quy_che_lam_viec_va_bieu_quyet20220630_161454Signed.PDF

14.GCB_2022.7.6_b355b66_2022.28.6_Bien_ban_hop_dai_hoi_dong_co_dong20220629_170112Signed.PDF

15.GCB_2022.7.6_bf7721b_10To_trinh_vv_thong_qua_ke_hoach_kinh_doanh_202220220630_161701Signed.PDF

16.GCB_2022.7.6_cdcdbf9_04bao_cao_dai_hoi_dong_quan_tri20220630_161530Signed.PDF

17.GCB_2022.7.6_d1d59e3_16To_trinh_vv_thong_qua_noi_dung_sua_doi_quy_che_hoat_dong_HDQT_cong_ty20220630_161846Signed.PDF

18.GCB_2022.7.6_ece71e5_01Chuong_trinh_DHDCD_202220220630_161437Signed.PDF

19.GCB_2022.7.6_f19db54_06bao_cao_cua_ban_kiem_soat20220630_161559Signed.PDF

20.GCB_2022.7.6_f943bcb_17To_trinh_vv_thong_qua_phe_chuan_tu_nhiem_thanh_vien_HDQT20220630_161914Signed.PDF

21.GCB_2022.7.6_ffd0b9e_14To_trinh_vv_thong_qua_noi_dung_sua_doi_dieu_le_to_chuc_va_hd_cua_cty20220630_161812Signed.PDF

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
GCB: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
GCB: Bổ nhiệm ông Trần Trọng Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 28/06/2022
GCB: Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoàng Nam
GCB: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Lâm
GCB: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thu Hà
GCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GCB: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - GCB
GCB: 27.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Một cổ phiếu tăng hơn 51% sau một tuần
GCB: Thông báo v/v ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.