MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Logistics Vinalink (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 171,501,471,660 175,500,771,962 218,282,143,113 218,326,738,270
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 171,501,471,660 175,500,771,962 218,282,143,113 218,326,738,270
4. Giá vốn hàng bán 159,778,010,596 167,544,592,213 206,244,923,627 206,337,242,904
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 11,723,461,064 7,956,179,749 12,037,219,486 11,989,495,366
6. Doanh thu hoạt động tài chính 13,118,834,751 10,663,738,790 5,878,212,363 3,696,321,430
7. Chi phí tài chính 985,478,150 1,887,056,884 1,231,030,962 1,494,887,865
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,692,619,133 5,126,270,162 9,241,400,854 5,079,152,754
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 18,164,198,532 11,606,591,493 7,443,000,033 9,111,776,177
12. Thu nhập khác 63,636,364 1,000,000 98,796,297
13. Chi phí khác 160,123,085
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 63,636,364 -159,123,085 98,796,297
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 18,227,834,896 11,606,591,493 7,283,876,948 9,210,572,474
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,400,000,000 900,000,000 2,907,613,333 1,600,000,000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 16,827,834,896 10,706,591,493 4,376,263,615 7,610,572,474
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 16,827,834,896 10,706,591,493 4,376,263,615 7,610,572,474
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 1,749 742 303 527
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 1,749 742 303 527
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.