MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Logistics Vinalink (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 249,612,589,386 206,121,471,675 163,870,016,473 171,501,471,660
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 249,612,589,386 206,121,471,675 163,870,016,473 171,501,471,660
4. Giá vốn hàng bán 235,504,192,066 189,839,931,165 153,805,598,627 159,778,010,596
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 14,108,397,320 16,281,540,510 10,064,417,846 11,723,461,064
6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,585,558,000 3,374,072,091 2,388,368,383 13,118,834,751
7. Chi phí tài chính 622,262,323 1,249,382,129 855,913,292 985,478,150
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,754,388,884 10,698,738,533 4,993,887,888 5,692,619,133
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 11,317,304,113 7,707,491,939 6,602,985,049 18,164,198,532
12. Thu nhập khác 182,820,879 63,636,364
13. Chi phí khác 1,133,112 15,917
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 181,687,767 -15,917 63,636,364
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 11,498,991,880 7,707,476,022 6,602,985,049 18,227,834,896
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,300,000,000 3,593,898,449 1,200,000,000 1,400,000,000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 9,198,991,880 4,113,577,573 5,402,985,049 16,827,834,896
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 9,198,991,880 4,113,577,573 5,402,985,049 16,827,834,896
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 972 433 562 1,749
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 972 433 562 1,749
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.