MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 356,885,267,906 509,647,935,314 331,223,480,985 388,275,396,026
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 7,335,054,225
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 356,885,267,906 502,312,881,089 331,223,480,985 388,275,396,026
4. Giá vốn hàng bán 283,722,929,173 417,987,104,650 259,398,516,687 367,292,673,784
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 73,162,338,733 84,325,776,439 71,824,964,298 20,982,722,242
6. Doanh thu hoạt động tài chính 8,756,561,632 17,317,473,453 10,000,029,784 2,362,059,829
7. Chi phí tài chính 19,886,892,651 32,349,087,444 17,153,535,099 18,199,044,801
- Trong đó: Chi phí lãi vay 20,023,297,510 15,152,194,879 15,681,527,996
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -2,795,411,562 18,058,768 2,035,171,655 3,424,298,446
9. Chi phí bán hàng 30,096,971,050 41,664,927,389 33,922,820,130 26,770,499,686
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 30,914,831,890 31,750,613,421 29,462,847,958 30,653,038,226
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -1,775,206,788 -4,103,319,594 3,320,962,550 -48,853,502,196
12. Thu nhập khác 5,539,673,363 10,802,288,420 471,063,549 21,730,107,040
13. Chi phí khác 1,408,043,438 7,921,483,083 2,166,491,483 3,287,869,705
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 4,131,629,925 2,880,805,337 -1,695,427,934 18,442,237,335
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 2,356,423,137 -1,222,514,257 1,625,534,616 -30,411,264,861
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 327,682,684 142,737,497 185,345,673
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -356,737,659 -356,737,660 -356,737,660 -356,737,660
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,713,160,796 -1,193,459,281 1,839,534,779 -30,239,872,874
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,270,793,803 -2,386,260,513 2,519,032,742 -27,579,850,464
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát 442,366,993 1,192,801,232 -679,497,963 -2,660,022,410
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 06 -06 06 -67
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 06 -06 06 -67
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.