MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 485,432,369,979 112,442,772,668 20,881,768,825 37,544,927,246
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 76,363,636
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 485,432,369,979 112,442,772,668 20,881,768,825 37,468,563,610
4. Giá vốn hàng bán 481,324,668,364 111,231,288,864 12,806,036,435 34,053,195,377
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 4,107,701,615 1,211,483,804 8,075,732,390 3,415,368,233
6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,925,383,203 195,858,310 992,976,505 24,202,095
7. Chi phí tài chính 2,612,135,685 2,310,821,730 6,588,148,965 1,298,654,551
- Trong đó: Chi phí lãi vay 2,612,135,685 2,310,821,730 6,588,148,965 1,298,654,551
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 651,936,910 2,393,323,694 563,310,784 264,727,630
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,066,868,157 2,913,919,522 2,417,434,168 2,449,901,566
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 702,144,066 -6,210,722,832 -500,185,022 -573,713,419
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác 1,366,581 51,657,980 38,500,000 5,499,493
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -1,366,581 -51,657,980 -38,500,000 -5,499,493
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 700,777,485 -6,262,380,812 -538,685,022 -579,212,912
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 148,456,564
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 552,320,921 -6,262,380,812 -538,685,022 -579,212,912
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 552,320,921 -6,262,380,812 -538,685,022 -579,212,912
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.