MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 188,362,512,193 136,371,557,316 99,097,325,493 126,167,807,685
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3,147,292,503 3,675,753,344 1,474,654,370 380,572,663
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 185,215,219,690 132,695,803,972 97,622,671,123 125,787,235,022
4. Giá vốn hàng bán 139,540,080,824 90,856,823,152 90,693,103,286 91,232,071,319
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 45,675,138,866 41,838,980,820 6,929,567,837 34,555,163,703
6. Doanh thu hoạt động tài chính 11,249,482,266 12,469,586,388 11,536,792,825 23,862,268,201
7. Chi phí tài chính 13,202,526,784 25,397,296,403 1,905,406,845 2,030,330,402
- Trong đó: Chi phí lãi vay 1,005,410,337 1,156,263,704 1,509,103,289 1,705,753,864
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -2,725,334,174 -5,359,915,503 -3,353,506,125 -2,907,817,083
9. Chi phí bán hàng 30,091,469,985 24,454,331,178 9,982,612,322 10,134,342,739
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 27,474,294,566 43,181,177,837 25,694,895,787 11,565,570,937
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -16,569,004,377 -44,084,153,713 -22,470,060,417 31,779,370,743
12. Thu nhập khác 28,354,905 2,966,431,370 839,904,376 842,526,089
13. Chi phí khác 26,910,031 793,911,708 805,469,604 -572,460,449
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 1,444,874 2,172,519,662 34,434,772 1,414,986,538
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -16,567,559,503 -41,911,634,051 -22,435,625,645 33,194,357,281
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 817,687,048 -6,120,529,949 1,153,405,730 7,518,734,291
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 536,171,043 2,236,227,355 691,189,287 276,342,902
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -17,921,417,594 -38,027,331,457 -24,280,220,662 25,399,280,088
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -9,728,009,953 -40,623,456,981 -20,296,095,415 17,528,192,306
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -8,193,407,641 2,596,125,524 -3,984,125,247 7,871,087,782
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) -49 -206 -103 89
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.