MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 105,242,449,620 54,245,491,865 60,844,623,039 59,458,559,626
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,337,635,460 5,258,989,690 2,261,829,837 3,770,628,563
1. Tiền 6,337,635,460 5,258,989,690 2,261,829,837 3,770,628,563
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,450,000,000 2,450,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh 2,450,000,000 2,450,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 71,053,785,948 20,056,256,898 24,558,341,792 27,353,761,259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 25,238,449,433 19,929,869,135 24,794,117,093 27,711,080,812
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 45,663,749,310 188,451,225 132,529,290 84,931,840
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,174,281,467 1,995,300,249 1,779,876,842 1,705,930,040
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,022,694,262 -2,057,363,711 -2,148,181,433 -2,148,181,433
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 27,851,028,212 24,690,080,186 28,191,074,641 24,193,004,785
1. Hàng tồn kho 28,101,728,386 24,924,466,122 28,276,853,432 24,278,783,576
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -250,700,174 -234,385,936 -85,778,791 -85,778,791
V.Tài sản ngắn hạn khác 4,240,165,091 3,383,376,769 1,691,165,019
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ 4,240,165,091 3,383,376,769 1,691,165,019
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 6,660,155,773 51,571,831,498 48,836,418,096 48,663,563,725
I. Các khoản phải thu dài hạn 750,000,000 750,000,000 750,000,000 850,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 750,000,000 750,000,000 750,000,000 850,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 2,641,155,773 2,320,742,947 2,035,329,545 1,845,160,359
1. Tài sản cố định hữu hình 2,641,155,773 2,320,742,947 2,035,329,545 1,845,160,359
- Nguyên giá 32,469,231,552 32,365,374,917 32,365,374,917 32,418,943,917
- Giá trị hao mòn lũy kế -29,828,075,779 -30,044,631,970 -30,330,045,372 -30,573,783,558
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn 3,269,000,000 3,269,000,000 819,000,000 819,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3,269,000,000 3,269,000,000 819,000,000 819,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 45,232,088,551 45,232,088,551 45,149,403,366
1. Chi phí trả trước dài hạn 45,149,403,366 45,149,403,366 45,149,403,366
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 82,685,185 82,685,185
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 111,902,605,393 105,817,323,363 109,681,041,135 108,122,123,351
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 55,773,218,895 49,429,284,376 52,520,407,463 48,893,566,839
I. Nợ ngắn hạn 55,055,528,345 48,691,593,826 51,782,716,913 48,205,876,289
1. Phải trả người bán ngắn hạn 19,814,000,805 20,140,757,130 24,448,507,790 21,894,117,697
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 10,531,534 164,585,174 67,372,814 28,160,272
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,235,438,819 575,642,311 402,801,245 377,034,127
4. Phải trả người lao động 4,749,298,246 3,100,465,020 1,999,857,674 2,463,147,850
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 6,751,470,792 1,870,817,886 2,862,896,748 4,208,406,229
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 19,670,629,171 17,910,922,972 18,448,537,161 16,118,396,633
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,824,158,978 4,928,403,333 3,552,743,481 3,116,613,481
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 717,690,550 737,690,550 737,690,550 687,690,550
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 717,690,550 737,690,550 737,690,550 687,690,550
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 56,129,386,498 56,388,038,987 57,160,633,672 59,228,556,512
I. Vốn chủ sở hữu 56,129,386,498 56,388,038,987 57,160,633,672 59,228,556,512
1. Vốn góp của chủ sở hữu 15,182,180,000 15,182,180,000 15,182,180,000 15,182,180,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 15,182,180,000 15,182,180,000 15,182,180,000 15,182,180,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 16,940,617,710 19,290,738,007 19,299,463,130 19,299,463,130
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,518,200,000 1,518,200,000 1,518,200,000 1,518,200,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 22,488,388,788 20,396,920,980 21,160,790,542 23,228,713,382
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 12,278,671,803 10,209,716,985 19,221,318,794 19,221,318,794
- LNST chưa phân phối kỳ này 10,209,716,985 10,187,203,995 1,939,471,748 4,007,394,588
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 111,902,605,393 105,817,323,363 109,681,041,135 108,122,123,351
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.