MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2- 2020 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 80,597,618,102
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 329,429,852
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 80,268,188,250
4. Giá vốn hàng bán 64,701,292,627
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 15,566,895,623
6. Doanh thu hoạt động tài chính 292,139,543
7. Chi phí tài chính 1,095,559,168
- Trong đó: Chi phí lãi vay 946,659,980
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 684,065,979
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,540,124,154
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 6,539,285,865
12. Thu nhập khác 15,574,706
13. Chi phí khác 73,822,840
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -58,248,134
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 6,481,037,731
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,296,207,546
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 5,184,830,185
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 5,184,830,185
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 1,379
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.