MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (HNX)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 24,225,409,621 29,235,258,358 44,989,720,635 51,638,368,166
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 76,959,611
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 24,225,409,621 29,235,258,358 44,989,720,635 51,561,408,555
4. Giá vốn hàng bán 17,179,213,101 48,602,516,513 66,211,466,237 117,307,067,513
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 7,046,196,520 -19,367,258,155 -21,221,745,602 -65,745,658,958
6. Doanh thu hoạt động tài chính 4,634,908 3,755,660 3,795,900 7,057,517
7. Chi phí tài chính 2,343,591,330 11,678,530,005 14,115,821,248 3,352,428,420
- Trong đó: Chi phí lãi vay 2,304,439,644 11,923,421,411 14,115,821,248 3,352,428,420
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 4,653,721,041
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,283,108,189 5,166,433,347 5,910,815,358
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 53,519,057 -36,325,140,689 -40,500,204,297 -75,001,845,219
12. Thu nhập khác 4,946,792 5,782,653,078 1,575,690,625 1,758,001,501
13. Chi phí khác 01 2,200,472,063 1,673,482,435 1,981,269,714
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 4,946,791 3,582,181,015 -97,791,810 -223,268,213
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 58,465,848 -32,742,959,674 -40,597,996,107 -75,225,113,432
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 11,693,170
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 46,772,678 -32,742,959,674 -40,597,996,107 -75,225,113,432
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 46,772,678 -32,742,959,674 -40,597,996,107 -75,225,113,432
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 01 -942 -1,168 -2,163
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.