MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 22,785,766,850 30,764,218,444 82,447,513,006 37,307,000,821
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 22,785,766,850 30,764,218,444 82,447,513,006 37,307,000,821
4. Giá vốn hàng bán 21,373,325,673 29,336,314,331 79,187,310,259 34,164,080,269
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,412,441,177 1,427,904,113 3,260,202,747 3,142,920,552
6. Doanh thu hoạt động tài chính 8,791,133,398 8,793,134,199 6,120,401,765 4,697,328,701
7. Chi phí tài chính 113,396,213 1,357,075
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 145,611,027 145,611,027 145,611,027 145,611,027
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,456,722,132 6,176,825,470 11,528,299,910 7,016,867,647
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 3,601,241,416 3,898,601,815 -2,406,702,638 676,413,504
12. Thu nhập khác 331,190,290 42,612,768
13. Chi phí khác 827,769,920 10,898,893 572,220
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -496,579,630 31,713,875 -572,220
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 3,104,661,786 3,898,601,815 -2,374,988,763 675,841,284
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 236,083,867 -16,505,058
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 221,797,980 221,797,980 221,797,980 221,797,980
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,882,863,806 3,440,719,968 -2,580,281,685 454,043,304
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,882,863,806 3,440,719,968 454,043,304
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 58 69 -52 09
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 58 69 -52 09
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.