MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21,041,204,542 21,246,450,875 20,313,433,072 21,468,418,882
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 21,041,204,542 21,246,450,875 20,313,433,072 21,468,418,882
4. Giá vốn hàng bán 12,213,266,779 13,496,519,191 13,207,388,943 12,229,517,190
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 8,827,937,763 7,749,931,684 7,106,044,129 9,238,901,692
6. Doanh thu hoạt động tài chính 7,774,425,319 8,693,702,438 8,817,074,239 9,789,827,164
7. Chi phí tài chính 3,089,988
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 24,086,140 24,086,140 24,086,140 24,086,140
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,576,803,368 7,376,991,794 3,395,803,191 4,087,825,077
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 13,001,473,574 9,039,466,200 12,503,229,037 14,916,817,639
12. Thu nhập khác 264,225,780 151,291,849 76,595,753 14,646,783
13. Chi phí khác 142,260,000 39,432,682 3,713,634
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 121,965,780 111,859,167 72,882,119 14,646,783
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 13,123,439,354 9,151,325,367 12,576,111,156 14,931,464,422
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,247,320,960 1,764,971,905 2,193,361,180 2,502,519,285
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 10,876,118,394 7,386,353,462 10,382,749,976 12,428,945,137
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 10,876,118,394 7,386,353,462 10,382,749,976 12,428,945,137
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 906 616 865 1,036
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.