MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Tập đoàn GCL (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,187,100,250 36,875,676,159 26,828,169,779 14,872,735,468
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 5,187,100,250 36,875,676,159 26,828,169,779 14,872,735,468
4. Giá vốn hàng bán 5,001,651,022 35,581,091,780 26,203,997,562 14,705,742,969
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 185,449,228 1,294,584,379 624,172,217 166,992,499
6. Doanh thu hoạt động tài chính 371,745,790 627,370,943 365,327,846 402,126,429
7. Chi phí tài chính 5,063,793,346 -149,973,124 -226,241,933
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 93,518,519 18,081,819 17,834,350
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 338,816,674 5,391,037 457,700,630 192,693,021
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 124,859,825 -3,165,310,880 663,938,207 602,667,840
12. Thu nhập khác 154,946,434 3,399 200,800,254
13. Chi phí khác -28,085,495 225,592,224 66,443 23,034,123
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 28,085,495 -70,645,790 -63,044 177,766,131
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 152,945,320 -3,235,956,670 663,875,163 780,433,971
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 418,831
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 152,526,489 -3,235,956,670 663,875,163 780,433,971
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 152,526,489 -3,235,956,670 663,875,163 780,833,965
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -399,994
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 2,148 -456 94 110
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.