MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 150,964,303,231 112,869,416,013 139,318,545,602
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 128,496,669 75,251,435 79,800,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 150,835,806,562 112,794,164,578 139,238,745,602
4. Giá vốn hàng bán 116,335,694,201 88,959,683,866 111,253,212,861
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 34,500,112,361 23,834,480,712 27,985,532,741
6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,503,724,200 10,037,260,453 7,522,784,497
7. Chi phí tài chính 1,449,948,109 973,341,532 1,061,643,885
- Trong đó: Chi phí lãi vay 625,820,070 968,343,482 1,061,643,885
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 19,733,363,376 17,064,011,219 15,545,161,605
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 18,599,191,285 10,835,845,009 8,340,740,059
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -2,778,666,209 4,998,543,405 10,560,771,689
12. Thu nhập khác 5,384,859,056 959,861,655 1,533,847,866
13. Chi phí khác 1,009,256,302 163,577,200 240,441,352
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 4,375,602,754 796,284,455 1,293,406,514
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 1,596,936,545 5,794,827,860 11,854,178,203
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 127,328,056
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 1,469,608,489 5,794,827,860 11,854,178,203
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,475,312,420 5,794,518,326 11,854,656,916
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -5,703,931 309,534 -478,713
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 12 52 157
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.