MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 26,304,475,658 29,064,705,936 23,864,810,071 35,209,677,350
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 26,304,475,658 29,064,705,936 23,864,810,071 35,209,677,350
4. Giá vốn hàng bán 19,626,319,458 20,262,303,892 16,970,004,738 24,800,897,437
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 6,678,156,200 8,802,402,044 6,894,805,333 10,408,779,913
6. Doanh thu hoạt động tài chính 34,747,595 21,013,854 44,486,035 16,751,885
7. Chi phí tài chính 258,772,252 37,386,496 55,320,203 74,538,902
- Trong đó: Chi phí lãi vay 254,321,237 29,766,074 51,230,891 69,554,652
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 2,403,886,710 2,697,688,639 2,173,187,524 2,982,189,146
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,195,107,821 3,280,286,149 3,731,159,287 3,967,028,659
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 855,137,012 2,808,054,614 979,624,354 3,401,775,091
12. Thu nhập khác 8,146,282 18,631,169 5,165,093 11,364,879
13. Chi phí khác 248,933,916 31,548,131 37,049,574 16,302,184
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -240,787,634 -12,916,962 -31,884,481 -4,937,305
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 614,349,378 2,795,137,652 947,739,873 3,396,837,786
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành -11,030,479
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -96,551,440 -113,944,401 -56,206,446
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 710,900,818 2,806,168,131 1,061,684,274 3,453,044,232
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 710,900,818 2,806,168,131 3,453,044,232
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.