MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,301,043,100 13,403,276,273 795,000,000 40,729,583,902
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 2,301,043,100 13,403,276,273 795,000,000 40,729,583,902
4. Giá vốn hàng bán 2,248,729,712 13,057,156,007 762,121,212 40,226,973,060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 52,313,388 346,120,266 32,878,788 502,610,842
6. Doanh thu hoạt động tài chính 12,185 25,492 27,745 120,089,887
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 101,934,274 229,548,031 179,808,817 1,164,525,344
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -49,608,701 116,597,727 -146,902,284 -541,824,615
12. Thu nhập khác 200,609,836
13. Chi phí khác 247,560,603 309,993,597
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -46,950,767 -309,993,597
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -49,608,701 69,646,960 -146,902,284 -851,818,212
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 16,956,605 13,999,761
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -49,608,701 52,690,355 -146,902,284 -865,817,973
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -49,608,701 52,690,355 -146,902,284 -813,092,504
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -52,725,469
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 02 -06 -33
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.