MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 85,908,444,913 35,316,624,833 336,146,600,915 522,718,211,991
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 240,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 85,908,444,913 35,316,384,833 336,146,600,915 522,718,211,991
4. Giá vốn hàng bán 56,398,210,275 20,590,230,252 258,730,590,814 450,638,079,693
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 29,510,234,638 14,726,154,581 77,416,010,101 72,080,132,298
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,257,755,647 8,755,009,692 1,209,901,717 39,712,798,551
7. Chi phí tài chính 224,936,970 430,130,621 4,562,298,357 2,840,424,787
- Trong đó: Chi phí lãi vay 199,251,155 910,533,428 1,103,525,029 1,819,312,638
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -883,362 964,729,541 -792,834,177 -1,956,845,430
9. Chi phí bán hàng 12,329,737,830 4,824,921,146 11,083,305,876 18,075,822,996
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,170,300,328 13,343,129,588 21,481,359,254 43,460,126,320
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 5,042,131,795 5,847,712,459 40,706,114,154 45,459,711,316
12. Thu nhập khác 16,055,400 373 140,380,556 823,826,429
13. Chi phí khác 114,940,993 80,816,426 43,475,879 987,389,797
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -98,885,593 -80,816,053 96,904,677 -163,563,368
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 4,943,246,202 5,766,896,406 40,803,018,831 45,296,147,948
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,546,666,184 725,150,331 5,733,456,887 1,483,145,077
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 13,829,318 13,829,318 13,829,319 3,096,219,690
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 3,382,750,700 5,027,916,757 35,055,732,625 40,716,783,181
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 3,591,645,083 4,238,166,505 29,864,524,690 39,442,403,878
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -208,894,383 789,750,252 5,191,207,935 1,274,379,303
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 61 72 508 662
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.