MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần DS3 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,500,000,000 724,745,455 300,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 3,500,000,000 724,745,455 300,000,000
4. Giá vốn hàng bán 3,091,286,330 165,008,016
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 3,500,000,000 -2,366,540,875 134,991,984
6. Doanh thu hoạt động tài chính 205,315 160,916 147,569 116,186
7. Chi phí tài chính 65,136,271 20,679,452 34,367,122 141,625,206
- Trong đó: Chi phí lãi vay 65,136,271 20,679,452 34,367,122 141,625,206
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,341,981,504 922,604,887 1,040,118,737 1,235,400,575
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 2,093,087,540 -3,309,664,298 -1,074,338,290 -1,241,917,611
12. Thu nhập khác 1,567,000,000
13. Chi phí khác 3,587,718,631 1,157,005,591 259,722,754
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -3,587,718,631 -1,157,005,591 1,307,277,246
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -1,494,631,091 -4,466,669,889 -1,074,338,290 65,359,635
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -1,494,631,091 -4,466,669,889 -1,074,338,290 65,359,635
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -1,494,631,091 -4,466,669,889 -1,074,338,290 65,359,635
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.