MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,565,179,927 9,861,463,865 6,387,984,452 7,395,483,934
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 73,122,234 121,317,915 106,074,632 86,791,710
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 6,492,057,693 9,740,145,950 6,281,909,820 7,308,692,224
4. Giá vốn hàng bán 4,378,666,919 6,879,105,907 4,563,960,995 6,437,241,067
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,113,390,774 2,861,040,043 1,717,948,825 871,451,157
6. Doanh thu hoạt động tài chính 620,606 6,540,981 9,730,992 4,740,045
7. Chi phí tài chính 778,680,438 953,964,882 854,759,369 809,208,066
- Trong đó: Chi phí lãi vay 714,434,044 786,911,073 743,619,938 730,368,790
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,936,576,601 2,051,587,383 1,346,827,705 2,827,261,408
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,315,522,691 952,429,297 871,821,054 955,434,047
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -1,916,768,350 -1,090,400,538 -1,345,728,311 -3,715,712,319
12. Thu nhập khác 736,364,000 490 301
13. Chi phí khác 1,233,257 500,560 734
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 736,364,000 -1,233,257 -500,070 -433
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -1,180,404,350 -1,091,633,795 -1,346,228,381 -3,715,712,752
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -1,180,404,350 -1,091,633,795 -1,346,228,381 -3,715,712,752
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -1,180,404,350 -1,091,633,795 -1,346,228,381 -3,715,712,752
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) -528 -488 -602 -1,661
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) -528 -488 -602 -1,661
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.