MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1- 2018 Quý 2- 2018 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 55,434,616,907 59,663,974,565
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 434,813,818 583,846,273
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 54,999,803,089 59,080,128,292
4. Giá vốn hàng bán 63,927,151,471 65,590,379,619
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) -8,927,348,382 -6,510,251,327
6. Doanh thu hoạt động tài chính 84,117,605 11,222,852
7. Chi phí tài chính 571,532,215 2,252,816,751
- Trong đó: Chi phí lãi vay 570,764,250 2,248,068,425
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 3,238,327,847 2,612,432,551
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,644,953,387 2,373,726,750
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -15,298,044,226 -13,738,004,527
12. Thu nhập khác 2,765,455 33,142,163
13. Chi phí khác 766,062,515 1,984,972,315
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -763,297,060 -1,951,830,152
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -16,061,341,286 -15,689,834,679
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -16,061,341,286 -15,689,834,679
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -16,061,341,286 -15,689,834,679
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) -1,775 -1,734
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.