MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,422,517,842 1,559,621,154 3,237,943,317 6,337,900,618
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 3,422,517,842 1,559,621,154 3,237,943,317 6,337,900,618
4. Giá vốn hàng bán 4,952,831,806 2,397,119,773 6,671,093,777 6,289,264,994
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) -1,530,313,964 -837,498,619 -3,433,150,460 48,635,624
6. Doanh thu hoạt động tài chính 155,613 61,257 21,167,924 18,111,814
7. Chi phí tài chính 2,534,012,469 2,505,081,890 2,559,343,662 2,517,390,962
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 69,863,636 23,785,311 191,340,042 345,778,541
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 300,879,202 -6,041,679,198 130,115,134 -11,102,408,087
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -4,434,913,658 2,675,374,635 -6,292,781,374 8,305,986,022
12. Thu nhập khác 315,642,861
13. Chi phí khác 1,846,796,450 1,857,096,450 1,846,796,450 1,847,094,486
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -1,531,153,589 -1,857,096,450 -1,846,796,450 -1,847,094,486
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -5,966,067,247 818,278,185 -8,139,577,824 6,458,891,536
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -5,966,067,247 818,278,185 -8,139,577,824 6,458,891,536
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -5,966,067,247 818,278,185 -8,139,577,824
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.