MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (HNX)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,041,879,149,389 1,080,625,827,071 1,066,276,621,165 935,594,382,606
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 47,341,854,185 47,222,604,955 41,829,328,678 134,944,548,241
1. Tiền 47,341,854,185 47,222,604,955 41,829,328,678 134,944,548,241
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 331,877,024,920 302,260,484,254 268,952,049,133 102,334,491,527
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 183,030,971,719 206,683,593,680 185,894,810,351 49,726,179,521
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 60,543,686,568 24,218,239,682 7,691,325,379 1,682,296,247
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 88,302,366,633 71,358,650,892 75,365,913,403 50,926,015,759
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 629,112,630,304 682,702,187,833 707,072,474,059 658,628,991,740
1. Hàng tồn kho 629,112,630,304 682,702,187,833 707,072,474,059 658,628,991,740
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 33,547,639,980 48,440,550,029 48,422,769,295 39,686,351,098
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 19,018,025,323 23,785,025,000 19,489,542,266 10,491,492,434
2. Thuế GTGT được khấu trừ 10,798,709,494 24,526,015,567 28,803,717,567 25,324,788,092
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 3,730,905,163 129,509,462 129,509,462 3,870,070,572
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 2,341,109,157,747 2,557,720,191,949 2,551,795,188,245 2,562,547,638,571
I. Các khoản phải thu dài hạn 11,259,519,511 11,259,519,511 11,259,519,511 12,159,219,511
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 11,259,519,511 11,259,519,511 11,259,519,511 12,159,219,511
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 2,139,912,330,145 2,090,244,023,070 2,059,065,741,925 2,013,177,659,734
1. Tài sản cố định hữu hình 2,134,436,409,924 2,085,029,227,601 2,054,112,071,208 2,008,369,683,950
- Nguyên giá 6,835,127,725,592 6,837,358,448,829 6,859,745,387,387 6,866,382,663,503
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,700,691,315,668 -4,752,329,221,228 -4,805,633,316,179 -4,858,012,979,553
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 5,475,920,221 5,214,795,469 4,953,670,717 4,807,975,784
- Nguyên giá 8,037,795,000 8,037,795,000 8,037,795,000 8,157,795,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,561,874,779 -2,822,999,531 -3,084,124,283 -3,349,819,216
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 138,293,294,313 394,290,677,378 422,283,699,880 486,529,841,667
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 138,293,294,313 394,290,677,378 422,283,699,880 486,529,841,667
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 51,644,013,778 61,925,971,990 59,186,226,929 50,680,917,659
1. Chi phí trả trước dài hạn 51,644,013,778 61,925,971,990 59,186,226,929 50,680,917,659
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,382,988,307,136 3,638,346,019,020 3,618,071,809,410 3,498,142,021,177
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,976,336,447,162 2,269,328,991,738 2,280,878,781,734 2,229,916,929,815
I. Nợ ngắn hạn 1,930,702,063,111 2,197,907,285,865 2,137,706,137,573 2,062,160,533,067
1. Phải trả người bán ngắn hạn 725,846,826,162 1,019,766,360,919 960,483,873,814 968,358,754,538
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 17,116,281,846 21,451,141,899 12,548,199,524 22,669,620,545
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,735,440,710 7,249,788,582 9,615,803,615 6,755,617,765
4. Phải trả người lao động 1,729,728,690 1,816,944,690 2,914,595,847 984,473,843
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 77,460,972,946 67,867,330,649 37,422,611,761 34,557,174,867
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 14,955,649,149 14,532,019,760 12,283,627,687 40,269,611,277
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,088,628,631,765 1,063,218,927,336 1,099,640,518,307 987,060,437,803
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 228,531,843 2,004,772,030 2,796,907,018 1,504,842,429
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 45,634,384,051 71,421,705,873 143,172,644,161 167,756,396,748
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 35,289,515,086 60,771,953,394 132,218,008,168 156,496,877,237
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn 10,344,868,965 10,649,752,479 10,954,635,993 11,259,519,511
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,406,651,859,974 1,369,017,027,282 1,337,193,027,676 1,268,225,091,362
I. Vốn chủ sở hữu 1,406,651,859,974 1,369,017,027,282 1,337,193,027,676 1,268,225,091,362
1. Vốn góp của chủ sở hữu 1,235,598,580,000 1,235,598,580,000 1,235,598,580,000 1,235,598,580,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 1,235,598,580,000 1,235,598,580,000 1,235,598,580,000 1,235,598,580,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 122,757,475,903 122,757,475,903 122,757,475,903 122,757,475,903
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 48,295,804,071 10,660,971,379 -21,163,028,227 -90,130,964,541
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 63,502,571,855 43,168,822,188 43,168,822,188 6,100,864,788
- LNST chưa phân phối kỳ này -15,206,767,784 -32,507,850,809 -64,331,850,415 -96,231,829,329
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,382,988,307,136 3,638,346,019,020 3,618,071,809,410 3,498,142,021,177
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.