MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 246,098,156 342,446,656 123,843,109 283,678,709
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 246,098,156 342,446,656 123,843,109 283,678,709
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 246,098,156 342,446,656 123,843,109 283,678,709
6. Doanh thu hoạt động tài chính 339,280,232 2,050,541,753 3,548,001,992 3,193,757,592
7. Chi phí tài chính 52,107,691 1,131,200,658 2,523,968,164 3,085,915,983
- Trong đó: Chi phí lãi vay 1,131,200,658 2,516,467,513 3,054,562,138
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 514,350,166 545,850,880 771,401,007 642,943,943
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 18,920,531 715,936,871 376,475,930 -251,423,625
12. Thu nhập khác 189,387,508 223,053,765 64,793,624 93,009,701
13. Chi phí khác 220,000,000
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 189,387,508 223,053,765 -155,206,376 93,009,701
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 208,308,039 938,990,636 221,269,554 -158,413,924
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 41,661,608 187,798,127 88,253,911 -31,682,785
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 166,646,431 751,192,509 133,015,643 -126,731,139
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 166,646,431 751,192,509 133,015,643 -126,731,139
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 07 30 05 -05
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 07 30 05 -05
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.