MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần 715 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2015 Quý 1-2016 Quý 2- 2016 Quý 3- 2016 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 23,900,981,662
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 23,900,981,662
4. Giá vốn hàng bán 21,360,041,651
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,540,940,011
6. Doanh thu hoạt động tài chính 7,547,590
7. Chi phí tài chính 66,289,682
- Trong đó: Chi phí lãi vay 66,289,682
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,946,092,626
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 536,105,293
12. Thu nhập khác 1,025,727,559
13. Chi phí khác 492,389,358
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 533,338,201
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 1,069,443,494
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 220,262,562
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 849,180,932
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 849,180,932
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 309
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 309
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.