MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 51,599,776,366 144,308,435,197 79,324,416,042 43,926,622,429
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 51,599,776,366 144,308,435,197 79,324,416,042 43,926,622,429
4. Giá vốn hàng bán 28,898,000,838 28,405,938,630 28,919,966,331 28,805,654,259
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 22,701,775,528 115,902,496,567 50,404,449,711 15,120,968,170
6. Doanh thu hoạt động tài chính 110,832,495 164,669,860 295,380,917 474,407,778
7. Chi phí tài chính 19,427,548,726 18,700,664,692 17,389,104,798 14,937,194,120
- Trong đó: Chi phí lãi vay 19,427,548,726 18,700,664,692 17,389,104,798 14,937,194,120
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 2,429,506,617 3,571,430,342 2,148,404,250
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,278,602,611
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 2,106,456,686 94,936,995,118 29,739,295,488 -1,490,222,422
12. Thu nhập khác 122,727,273 2,162,953,296 1,085,835,617
13. Chi phí khác 1,066,905 54,000,000 187,248,960
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 121,660,368 2,108,953,296 898,586,657
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 2,228,117,054 97,045,948,414 30,637,882,145 -1,490,222,422
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,820,789,638 1,305,002,310
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,228,117,054 93,225,158,776 29,332,879,835 -1,490,222,422
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,228,117,054 93,225,158,776 -1,490,222,422
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.