MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,744,356,857,019 4,945,447,165,024 5,345,577,135,128 5,102,187,722,225
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 15,903,324,818 16,120,874,793 17,999,362,371 54,991,745,418
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 4,728,453,532,201 4,929,326,290,231 5,327,577,772,757 5,047,195,976,807
4. Giá vốn hàng bán 1,789,765,948,246 1,970,586,166,712 1,996,690,811,633 2,350,656,887,073
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,938,687,583,955 2,958,740,123,519 3,330,886,961,124 2,696,539,089,734
6. Doanh thu hoạt động tài chính 415,864,818,167 442,161,175,492 994,832,783,250 648,489,419,482
7. Chi phí tài chính 792,786,893,766 -446,388,774,698 20,047,428,210 43,919,576,582
- Trong đó: Chi phí lãi vay 17,638,957,923 16,720,537,920 15,637,557,774 16,915,602,700
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 51,693,457,465 80,420,453,289 112,669,889,473 31,889,325,512
9. Chi phí bán hàng 86,979,194,380 86,802,699,939 79,175,047,471 86,709,150,620
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 498,515,168,842 606,012,811,083 929,450,833,773 1,323,262,003,704
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 2,027,964,602,599 3,234,895,015,976 3,409,716,324,393 1,923,027,103,822
12. Thu nhập khác 2,661,371,182 3,419,849,773 4,540,108,901 18,211,223,723
13. Chi phí khác 122,125,013 2,375,350,808 88,850,666 234,379,293
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 2,539,246,169 1,044,498,965 4,451,258,235 17,976,844,430
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 2,030,503,848,768 3,235,939,514,941 3,414,167,582,628 1,941,003,948,252
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 394,614,555,053 625,826,049,128 647,011,354,323 376,207,803,023
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 3,198,856,808 141,500,000
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 1,635,889,293,715 2,610,113,465,813 2,763,957,371,497 1,564,654,645,229
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,633,594,247,301 2,607,587,244,961 2,762,637,602,250 3,863,703,824
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát 2,295,046,414 2,526,220,852 1,319,769,247 1,560,790,941,405
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 598 1,054 1,109 602
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 1,109 602
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.