MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 19,888,511,448 6,350,132,918 16,483,603,007 16,478,251,145
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 19,888,511,448 6,350,132,918 16,483,603,007 16,478,251,145
4. Giá vốn hàng bán 11,729,852,364 479,124,392 11,232,954,882 10,754,533,298
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 8,158,659,084 5,871,008,526 5,250,648,125 5,723,717,847
6. Doanh thu hoạt động tài chính 5,786,915,532 6,031,198,300 5,801,839,170 5,253,166,796
7. Chi phí tài chính 74,805,617 79,942,497 76,237,079 76,235,692
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,085,750,218 19,441,959 -29,204,520 29,738,286
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,542,279,605 4,127,714,801 9,032,707,591 4,432,960,297
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 8,242,739,176 7,675,107,569 1,972,747,145 6,437,950,368
12. Thu nhập khác 25,577,160,399 -6,891,996 -8,385,713
13. Chi phí khác 14,186,907,644 37,705,973 30,529,360 35,529,288
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 11,390,252,755 -44,597,969 -38,915,073 -35,529,288
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 19,632,991,931 7,630,509,600 1,933,832,072 6,402,421,080
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,281,210,891 1,877,233,235 1,922,709,983 1,633,405,727
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 15,351,781,040 5,753,276,365 11,122,089 4,769,015,353
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 15,351,781,040 5,753,276,365 11,122,089 4,769,015,353
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 768 288 01 238
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 768 288 01 238
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.