Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 92,379,019,036 97,109,818,888 88,544,579,724 74,159,556,714
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 188,733,397 949,937,984 3,400,917,789 2,307,723,238
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 58,760,032,737 63,883,905,598 63,090,319,568 47,408,731,339
4. Hàng tồn kho 32,488,208,164 31,939,437,382 21,716,804,443 24,106,564,213
5. Tài sản ngắn hạn khác 942,044,738 336,537,924 336,537,924 336,537,924
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 63,808,939,146 63,123,992,980 62,322,173,924 61,582,779,458
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,712,500,308 1,712,500,308 1,712,500,308 1,712,500,308
2. Tài sản cố định 12,024,676,279 11,635,125,439 11,202,244,002 10,769,362,565
3. Bất động sản đầu tư 8,899,887,402 8,899,887,402 8,899,887,402 8,899,887,402
4. Tài sản dở dang dài hạn 39,797,571,080 39,816,062,586 39,922,796,041 39,570,371,068
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 1,374,304,077 1,060,417,245 584,746,171 630,658,115
     Tổng cộng tài sản 156,187,958,182 160,233,811,868 150,866,753,648 135,742,336,172
     I - NỢ PHẢI TRẢ 115,466,831,686 122,200,280,049 115,324,390,473 109,007,198,548
1. Nợ ngắn hạn 113,705,632,722 105,509,524,495 114,813,190,473 108,836,798,548
2. Nợ dài hạn 1,761,198,964 16,690,755,554 511,200,000 170,400,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 40,721,126,496 38,033,531,819 35,542,363,175 26,735,137,624
I. Vốn chủ sở hữu 40,721,126,496 38,033,531,819 35,542,363,175 26,735,137,624
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 156,187,958,182 160,233,811,868 150,866,753,648 135,742,336,172