Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 616,215,175 1,782,996,517 2,567,465,826 1,692,298,739
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 616,215,175 1,782,996,517 2,567,465,826 1,692,298,739
   4. Giá vốn hàng bán 1,111,376,101 1,801,513,302 2,456,800,000 1,456,798,000
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -495,160,926 -18,516,785 110,665,826 235,500,739
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 223,621,011 174,832,912 136,443,078 158,330,823
   7. Chi phí tài chính 4,795,697,960 -527,003,000 131,747,720 -263,504,860
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 779,940,753
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 552,307,887 611,497,825 632,175,785
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -5,619,545,762 71,821,302 -516,814,601 -122,604,331
   12. Thu nhập khác 181,818,182
   13. Chi phí khác 838,990 3,202,630 356,124,527
   14. Lợi nhuận khác -838,990 -3,202,630 -174,306,345
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -5,620,384,752 71,821,302 -520,017,231 -296,910,676
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -5,620,384,752 71,821,302 -520,017,231 -296,910,676
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -5,620,384,752 71,821,302 -520,017,231 -296,910,676
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức