Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2012
(Đã soát xét)
Quý 3-2012 Quý 4-2012 Quý 1-2013 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 41,639,552,111 1,946,622,388 1,003,265,812 16,557,333,946
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 4,790,408
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 41,639,552,111 1,946,622,388 1,003,265,812 16,552,543,538
   4. Giá vốn hàng bán 42,053,893,094 2,297,705,873 3,760,445,943 16,443,399,768
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -414,340,983 -351,083,485 -2,757,180,131 109,143,770
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,338,577 3,049,115 1,821,491 4,699,086
   7. Chi phí tài chính 327,536,327 205,067,805
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 307,251,024 191,776,138
   8. Chi phí bán hàng 37,048,072 160,561,627 109,605,454 18,550,000
   9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 879,803,873 578,786,546 1,167,243,437 359,641,925
   10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,656,390,678 -1,087,382,543 -4,237,275,336 -264,349,069
   11. Thu nhập khác 118,636,364 4,844,704,573
   12. Chi phí khác 2,352,024,124 2,139,226,879 20,970,981,477 269,776,890
   13. Lợi nhuận khác -2,233,387,760 -2,139,226,879 -16,126,276,904 -269,776,890
   14. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên doanh/liên kết
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -3,889,778,438 -3,226,609,422 -20,363,552,240 -534,125,959
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -3,889,778,438 -3,226,609,422 -20,363,552,240 -534,125,959
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -3,889,778,438 -3,226,609,422 -20,363,552,240 -534,125,959
   17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -291 -1,835
   18. Cổ tức
   19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu