Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 38,040,272,896 38,877,679,682 39,531,863,895 40,980,324,114
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 38,040,272,896 38,877,679,682 39,531,863,895 40,980,324,114
   4. Giá vốn hàng bán 31,334,191,200 31,217,208,704 31,883,683,245 32,985,828,013
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,706,081,696 7,660,470,978 7,648,180,650 7,994,496,101
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 99,767,522 99,010,551 260,938,323 9,926,052
   7. Chi phí tài chính 953,204 6,630,317 57,945 12,706,767
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 537,135,833 512,643,432 530,881,480 697,802,064
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,414,084,636 2,395,880,023 2,914,069,477 3,056,387,861
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,853,675,545 4,844,327,757 4,464,110,071 4,237,525,461
   12. Thu nhập khác 2,715,395,562 66,137,964
   13. Chi phí khác 82,634,458
   14. Lợi nhuận khác 2,715,395,562 -82,634,458 66,137,964
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,569,071,107 4,761,693,299 4,464,110,071 4,303,663,425
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,313,814,221 952,338,660 892,822,014 860,732,685
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,255,256,886 3,809,354,639 3,571,288,057 3,442,930,740
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 5,255,256,886 3,809,354,639 3,571,288,057 3,442,930,740
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức