Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Quý 2-2018 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 419,866,263 420,618,506 300,000,000 1,439,984,932
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 419,866,263 420,618,506 300,000,000 1,439,984,932
   4. Giá vốn hàng bán 248,453,688 713,780,153 86,208,136 4,892,354,741
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 171,412,575 -293,161,647 213,791,864 -3,452,369,809
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 84,989 107,980 2,055 13,169
   7. Chi phí tài chính 1,398,709,251 1,316,481,983 1,339,606,884
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,398,709,251 1,316,481,983 1,339,606,884
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,313,784,424 1,331,487,802 1,035,097,581
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 171,497,564 -3,005,547,342 -2,434,175,866 -5,827,061,105
   12. Thu nhập khác 1,870,981,009
   13. Chi phí khác
   14. Lợi nhuận khác 1,870,981,009
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 171,497,564 -1,134,566,333 -2,434,175,866 -5,827,061,105
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 22,416,131 -71,896,529 1,944,141 5,261,511
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 149,081,433 -1,062,669,804 -2,436,120,007 -5,832,322,616
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 13,960,768 -48,272,262 1,210,811 3,276,869
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 135,120,665 -1,014,397,542 -2,437,330,818 -5,835,599,485
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -778 -494 -119 -284
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức