Báo cáo tài chính / Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 44,959,273,167
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,191,128,651
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 12,500,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 10,566,439,473
4. Hàng tồn kho 17,310,290,926
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,391,414,117
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 16,910,873,865
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 16,297,817,582
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 315,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 298,056,283
     Tổng cộng tài sản 61,870,147,032
     I - NỢ PHẢI TRẢ 38,796,663,865
1. Nợ ngắn hạn 38,796,663,865
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 23,073,483,167
I. Vốn chủ sở hữu 23,073,483,167
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 61,870,147,032