Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2011 2012 2013 2014 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,964,250,973,288
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 41,803,312,099
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,922,447,661,189
   4. Giá vốn hàng bán 4,636,771,412,277
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 285,676,248,912
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,281,797,448,947
   7. Chi phí tài chính 17,146,997,602
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 7,510,751,802
   8. Chi phí bán hàng 203,768,301,145
   9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 339,607,943,628
   10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,006,950,455,484
   11. Thu nhập khác 51,083,275,453
   12. Chi phí khác 21,703,052,286
   13. Lợi nhuận khác 29,380,223,167
   14. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên doanh/liên kết
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,036,330,678,651
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 35,686,535,143
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 222,838,977
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,000,421,304,531
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2,000,421,304,531
   17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   18. Cổ tức
   19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu