Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2012 Quý 1-2013 Quý 2-2013
(Đã soát xét)
Quý 3-2013 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,657,161,262 3,381,824,319 7,054,767,791 17,728,159,496
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,657,161,262 3,381,824,319 7,054,767,791 17,728,159,496
   4. Giá vốn hàng bán 4,430,198,449 1,930,684,113 2,515,099,945 6,795,603,477
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,226,962,813 1,451,140,206 4,539,667,846 10,932,556,019
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 265,286,322 145,138,387 143,896,227 118,442,995
   7. Chi phí tài chính 2,072,882,193 1,161,663,173 1,971,746,196 1,885,237,836
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,413,211,419 1,413,211,419 1,720,197,950 1,885,237,836
   8. Chi phí bán hàng
   9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,261,438,424 2,112,033,662 2,489,577,028 2,077,510,271
   10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,157,928,518 -1,677,418,242 222,240,849 7,088,250,907
   11. Thu nhập khác
   12. Chi phí khác 47,986,265 100,208,282 80,300,263 92,101,413
   13. Lợi nhuận khác -47,986,265 -100,208,282 -80,300,263 -92,101,413
   14. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên doanh/liên kết
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,109,942,253 -1,777,626,524 141,940,586 6,996,149,494
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 324,562,116 354,864,413
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -3,377,588
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,785,380,137 -1,777,626,524 145,318,174 6,641,285,081
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số -62,496,339 -2,542,206 -1,694,503
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 5,847,876,476 -1,777,626,524 147,860,380 6,642,979,584
   17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,142 -347 1,297,460
   18. Cổ tức
   19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu